5.4.01: Proste prostopadłe i proste równoległe

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • podstawowe figury geometryczne (K) • zapis symboliczny prostych prostopadłych i równoległych (P)• pojęcie odległości punktu od prostej (P)• pojęcie odległości między prostymi (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • rozpoznawać proste i odcinki prostopadłe (równoległe) (K)• kreślić proste i odcinki prostopadłe (K) oraz proste i odcinki równoległe (P)• kreślić prostą …

5.4.02: Kąty

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie kąta (K)• elementy budowy kąta (P)• rodzaje katów:– prosty, ostry, rozwarty, pełny, półpełny (K)– wypukły, wklęsły (R)• zapis symboliczny kąta (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • rozróżniać poszczególne rodzaje kątów (K – R)• rysować poszczególne rodzaje kątów (K – P) w sytuacjach problemowych • rysować czworokąty …

5.4.03: Mierzenie kątów

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • jednostki miary kątów:– stopnie (K)– minuty, sekundy (R) Potrafisz w sytuacjach typowych • mierzyć kąty (K – P)• rysować kąty o danej mierze stopniowej (K – R)• określać miarę stopniową poszczególnych rodzajów kątów (P – R) w sytuacjach problemowych • rozwiązywać zadania związane  z zegarem (D …

5.4.04: Kąty przyległe, wierzchołkowe. Kąty utworzone przez trzy proste

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcia kątów:– przyległych (K)– wierzchołkowych (K)– naprzemianległych (R)– odpowiadających (R)• związki miarowe pomiędzy poszczególnymi rodzajami kątów (K – P) Potrafisz w sytuacjach typowych • wskazywać poszczególne rodzaje kątów (K – P)• rysować poszczególne rodzaje kątów (K – P)• określać miary kątów przyległych, wierzchołkowych na podstawie …

5.4.05: Wielokąty

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie wielokąta (K)• pojęcie wierzchołka, kąta, boku wielokąta (K)• pojęcie przekątnej wielokąta (K)• pojęcie obwodu wielokąta (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • rysować wielokąty o danych cechach (K – P)• rysować przekątne wielokąta (K)• obliczać obwody wielokątów:– w rzeczywistości (K – P)– w skali (P – R) …

5.4.06: Rodzaje trójkątów

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie wielokąta (K)• pojęcie wierzchołka, kąta, boku wielokąta (K)• pojęcie przekątnej wielokąta (K)• pojęcie obwodu wielokąta (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • rysować wielokąty o danych cechach (K – P)• rysować przekątne wielokąta (K)• obliczać obwody wielokątów:– w rzeczywistości (K – P)– w skali (P – R) …

5.4.07: Konstruowanie trójkąta o danych bokach

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • zasady konstrukcji trójkąta przy pomocy cyrkla i linijki (P)• warunki zbudowania trójkąta (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • konstruować trójkąty o trzech danych bokach (P)• konstruować trójkąt równoramienny o danych długościach podstawy i ramienia (R)• konstruować trójkąt przystający do danego …

5.4.08: Miary kątów w trójkątach

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta (K)• miary kątów w trójkącie równobocznym (P)• zależność między kątami w trójkącie równoramiennym (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać brakujące miary kątów trójkąta (P – R)• obliczyć brakujące miary kątów w trójkątach z wykorzystaniem miar kątów przyległych (R – D)• klasyfikować …

5.4.09: Prostokąty i kwadraty

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcia: prostokąt, kwadrat (K)• własności prostokąta i kwadratu (K)• własności przekątnych prostokąta i kwadratu (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • rysować prostokąt, kwadrat:– o danych bokach (K)– o danym obwodzie (P)• obliczać obwody prostokątów i kwadratów (K – R)• obliczać długość łamanych, których odcinkami …

5.4.10: Równoległoboki i romby

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele​​​​​​​ Zapamiętasz • pojęcia: równoległobok, romb (K)• własności boków równoległoboku i rombu (K)• własności przekątnych równoległoboku i rombu (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • wyróżniać spośród czworokątów równoległoboki i romby (K)• rysować przekątne równoległoboków i rombów (K)• rysować równoległoboki i romby, mając dane:– długości boków (P)– długości przekątnych (D) w sytuacjach …

5.4.11: Miary kątów w równoległobokach

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • sumę miar kątów wewnętrznych równoległoboku (P)• własności miar kątów równoległoboku (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać brakujące miary kątów w równoległobokach (P – R)• obliczać miary kątów równoległoboku, znając zależności pomiędzy nimi (R – D) w sytuacjach problemowych • rozwiązywać zadania tekstowe związane z …

5.4.12: Trapezy

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele​​​​​​​ Zapamiętasz • pojęcie trapezu (K)• nazwy boków w trapezie (P)• rodzaje trapezów (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • rysować trapez, mając dane długości dwóch boków (P)• obliczać długości wyróżnionych odcinków trapezu równoramiennego (R – D) w sytuacjach problemowych • rysować trapez równoramienny, mając dane długości dwóch podstaw (D)• rozwiązywać zadania …

5.4.13: Miary kątów w trapezach

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • sumę miar kątów trapezu (P)• własności miar kątów trapezu (P)• własności miar kątów trapezu równoramiennego (R) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać brakujące miary kątów w trapezach (P – R)• obliczać miary kątów trapezu równoramiennego (prostokątnego), znając zależności pomiędzy nimi (R – D) w sytuacjach …

5.4.14: Czworokąty – podsumowanie

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • nazwy czworokątów (K)• własności czworokątów (P – R) Zrozumiesz • klasyfikację czworokątów (R) Potrafisz w sytuacjach typowych • nazywać czworokąty, znając ich cechy (P – R)• określać zależności między czworokątami (R – D) w sytuacjach problemowych • rysować czworokąty spełniające podane warunki (D – W)