4.4.01: Proste, półproste, odcinki

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • podstawowe figury geometryczne (K) Zrozumiesz • pojęcia: prosta, półprosta, odcinek (K), łamana (R) Potrafisz w sytuacjach typowych • rozpoznawać podstawowe figury geometryczne (K),• kreślić podstawowe figury geometryczne (K) w sytuacjach problemowych • kreślić łamane spełniające dane warunki (R),• rozwiązywać zadania tekstowe …

4.4.02: Wzajemne położenie prostych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • zapis symboliczny prostych prostopadłych i prostych równoległych (P) Zrozumiesz • pojęcie prostych prostopadłych (K),• pojęcie prostych równoległych (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • rozpoznawać proste prostopadłe oraz proste równoległe (K),• kreślić proste prostopadłe oraz proste równoległe:– na papierze w kratkę …

4.4.03: Odcinki prostopadłe i odcinki równoległe

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • definicje odcinków prostopadłych i odcinków równoległych (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • rozpoznawać odcinki prostopadłe oraz odcinki równoległe (K) w sytuacjach problemowych • rozwiązywać zadania tekstowe związane z prostopadłością i równoległością odcinków (W)

4.4.04: Mierzenie długości

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • jednostki długości (K),• zależności pomiędzy jednostkami długości (K–P) Zrozumiesz • możliwość stosowania różnorodnych jednostek długości (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • zamieniać jednostki długości (K–P),• mierzyć długości odcinków (K),• kreślić odcinki danej długości (K),• kreślić odcinki, których długość spełnia określone …

4.4.05: Kąty

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie kąta (K),• elementy kąta (P),• rodzaje kątów:– prosty, ostry, rozwarty (K)– pełny, półpełny (R),– wklęsły (D)• symbol kąta prostego (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • klasyfikować kąty (K–R),• kreślić poszczególne rodzaje kątów (K–R),• rysować wielokąt o określonych kątach (P–R),• …

4.4.06: Mierzenie kątów

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • jednostkę miary kąta (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • mierzyć kąty (K),• kreślić kąty o danej mierze (P),• określać miarę poszczególnych rodzajów kątów (P–R),• obliczać miary kątów przyległych (D) w sytuacjach problemowych • rozwiązywać zadania związane z położeniem wskazówek zegara …

4.4.07: Wielokąty

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie wielokąta (K),• elementy wielokątów oraz ich nazwy (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • nazwać wielokąt na podstawie jego cech (K),• rysować wielokąt o określonych cechach (P–R),• na podstawie rysunku określać punkty należące i nienależące do wielokąta (P) w sytuacjach …

4.4.08: Prostokąty i kwadraty

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcia: prostokąt, kwadrat (K),• własności prostokąta i kwadratu (K) Zrozumiesz • różnice pomiędzy dowolnym prostokątem a kwadratem (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • kreślić prostokąt, kwadrat o danych wymiarach lub przystający do danego:– na papierze w kratkę (K)– na papierze …

4.4.09: Obwody prostokątów i kwadratów

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • sposób obliczania obwodów prostokątów i kwadratów (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać obwody prostokąta i kwadratu (K–P),• obliczać długość boku kwadratu przy danym obwodzie (P),• obliczać długość boku prostokąta przy danym obwodzie i długości drugiego boku (R–D) w sytuacjach …

4.4.10: Koła i okręgi

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcia koła i okręgu (K),• elementy koła i okręgu (K-P),• zależność między długością promienia i średnicy (P) Zrozumiesz • różnicę między kołem i okręgiem (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • wyróżniać spośród figur płaskich koła i okręgi (K),• kreślić koło …

4.4.11: Co to jest skala?

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie skali (P) Zrozumiesz • pojęcie skali (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • kreślić odcinki w skali (P),• kreślić prostokąty i okręgi w skali (R),• obliczać długości odcinków w skali lub w rzeczywistości (R),• obliczać rzeczywiste wymiary obiektów narysowanych w …

4.4.12: Skala na planach

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • zastosowanie skali na planie (P) Zrozumiesz • pojęcie skali na planie (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać na podstawie skali długość odcinka na planie (mapie) lub w rzeczywistości (P–R),• określać skalę na podstawie słownego opisu (P–D),• dobierać skalę planu …